Trefin TEST

Trefin Express është versioni më i thjeshtë i gjithë versioneve tjera të serisë Trefin. Përmban modulet elementare të shitjeve dhe blerjeve, mbajtjen e evidencës materiale (të stoqeve) të ndërmarrjes. Versioni Express mbështet punën me printer fiskal.

Home / Elements / Trefin TEST

Moduli i artikujve

Ky modul mundëson ndjekjen e gjendjes fizike dhe financiare të stoqeve në disa njësi organizative.
Vlerësimi i gjendjes financiare të stoqeve bëhet në atë mënyrë duke përfshirë metodën e kostos me çmimin mesatar.
Moduli i Artikujve përmban 3 elemente duke përfshirë:

Mallrat

Shpenzimet

Shërbimet

Moduli i blerjeve

Moduli i blerjeve mundëson regjistrimin e furnitorëve duke i përfshirë ata me TVSH ose jo. Ky modul përmban të gjitha dokumentet e nevojshme si:

Faturë Blerje Mallrave

Faturë Shpenzimi

Kthimet nga Blerjet

Moduli i shitjeve

Moduli i shitjeve mundëson regjistrimin e klientëve duke i përfshirë ata me TVSH ose jo. Klienti (që mund të jetë njëkohësisht edhe furnitorë) i jepet mundësia që ti regjisrohet më shumë adresa (pika të dërgimit), ku në faturë tregohet destinacioni i malli që duhet të dërgohet.

Ky modul përmban të gjitha dokumentet e nevojshme si:

Faturë Shitje Mallrave

Shitjet me Kupon

Faturë Shërbimi

Kthimet nga Shitja

Raportet

Programi Trefin përmban një gamë të gjerë raportesh që u mundësonë shfrytëzuesve të informacioneve financiare të përpilojnë dhe të drejtojnë ecurinë e biznesit në mënyrë efikase dhe efektive.
Të gjitha raportet mund të exportohen në formatin e Adobe Reader (.pdf), Word (.doc), Excel (.xls), HTML etj.

Trefin gjeneron rreth 100 raporte si:

Raportet Zyrtare

Raportet Financiare

Raportet e Stoqeve

Raportet e Blerjeve

Raportet e Shitjeve

Raportet e Arkes dhe Bankes

Raportet

Disa vecoritë të programit Trefin Express janë:

Azhornim automatik i cmimit mesatar nese modifikoni/fshini/krijoni faturë me nje date çfaredo.

Kontrolli i shpejte i gjendjes se artikullit gjate krijimit/modifikimit te faturave.

Konfigurimi i mundësisë së lejimit apo ndalimit të gjendjes negative të artikujve.

Analiza grafike të ndryshme

Raportet sipas ATK-së (EDI, Blerjet mbi 500 Euro etj

color
https://trefin.net/wp-content/themes/skudo/
https://trefin.net/
#43b8de
style1
paged
Loading posts...
/home/u665655344/domains/trefin.net/public_html/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
on
yes
yes
off
Enter your email here
off
off